مباحث آموزشی شبکه در قالب سناریوهای کاربردی

بایگانی

کارشناس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

محقق و مولف کتاب و مقالات تخصصی شبکه 

تخصص در زمینه های: MCITP-ISA-TMG-Exchange-MCSA-CEH-Mikrotik

تجربه پیاده سازی شبکه های دامینی و نصب و مدیریت سرویسهای TMG و Exchange

Mikrotik Certificate Number=1402NA317 http://www.mikrotik.com/certificate_search.php 

Microsoft Certificate ID = 10228885